Sul on mõte viia läbi loometalgud oma kodukohas?

Järgnev on lühiülevaade koos abimaterjalidega sulle, et saaksid tervikpildi ning ülevaate protsessi peamistest osadest. Materjal on koostatud manuaali põhimõttel, alustades sissejuhatavatest üldistest teemadest, liikudes konkreetsete tegevussammude ja –juhisteni.

Aastatepikkuse praktika jooksul on loometalguid tehtud nii ühe, kahe kui kolmepäevasena. Käesolev juhend on koostatud kolmepäevase ürituse kohta, ent see on kohandatav ka lühematele formaatidele. Oluline on seejuures läbi mõelda ürituse eesmärk, ideede eelnev “küpsusaste” ning ürituselt oodatav tulemus. 

Tutvu ka sotsiaalse häkatoni ehk loometalgute korraldamise ülevaatega koos põhjalikuma analüüsi ja selgitustega: Sotsiaalse häkatoni juhis (pdf)

 1. Mida on tark teada loometalgute kohta – üldised põhimõtted ja taustainfo

Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende innovatiivsetele lahendustele. Kogukonna liikmetele on loodud ühine aeg ja ruum 48h jooksul kogukonna kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks. Töö toimub meeskondades, kes on kogunenud ühise probleemi raamistikus. Loometalgudel kohtuvad kodaniku, ametniku, ettevõtja ja eksperdi vaade.  Erinevate inimeste lähtekohtade ja kogemuse kaudu sünnivad (uued)tugevamad võrgustikud, laiem kandepind probleemile ja innovatiivsed lahendused. 

Loometalguid võib nimetada ka sotsiaalseks häkatoniks, sest algupärane idee pärineb tehnoloogi-, digi- ja IT-maailmast. Nendel tehnoloogia-, disaini- ja tarkvaraarendussprintidel luuakse 48 tunni jooksul uuenduslikke ideid ja rakendusi igapäevaelu paremaks muutmiseks. 

Sotsiaalsel häkatonil töötatakse kogukonna teenuste/toodete uudsete lahenduste heaks, silmas pidades kogukonna huvisid ja kasu. Tulemuseks on just selle piirkonna inimeste huvidele vastav teenus/toode, mille loomisse ollakse ise panustatud. Loometalgute peamisi kasusid kohalike inimeste jaoks on uute ja tugevamate võrgustike sidemete tekkimine.

Loometalgutel luuakse koos. Meeskonnatööks on kogunenud erineva taustaga osalejad, kes arendavad ideid ja lahendusi probleemide baasil ning selle käigus õpivad üksteiselt. 

Koosloomet iseloomustab teenuse kasutaja aktiivne kaasamine lahenduse loomise protsessi. Tavaline kogukonna liige võib olla initsiaator, teenuse disainija kui ka selle rakendaja. Seega, midagi ei sünni ilma lõppkasutaja selge nägemuse ja panuseta. Koosloome käigus võib esialgne probleem muutuda ja liikuda lahenduste suunas sootuks teisi radu pidi kui algne sõnastus oleks ette võinud näha. Koosloome on elav protsess, mis viib innovatiivse ja täpsustunud lahendusele lähemale lõppkasutajat, tavalist inimest, kaasates.

Innovatsioon on mõiste, mida kasutatakse palju eelkõige ärivaldkonnas ja selle eesmärk on läbi uudsete, vajadustele vastavate teenuste-toodete äritulu ja kasumlikkuse kasvatamine. Sotsiaalsel innovatsioonil on sarnased eesmärgid, kuid seda kodanike ja kogukondade sidususe arendamise võtmes. Sotsiaalse innovatsiooni eesmärk on parandada inimeste heaolu, tõugata tagant suhete tugevnemist kogukonnas ja luua parem tasakaal ühiskonnana koostoimimiseks.

Teisisõnu, sotsiaalse innovatsiooni protsess teostub läbi loometalgute ja koosloome tegevuste just sinu kogukonnas. Osaledes või korraldades loometalguid, annad oma panuse sotsiaalse innovatsiooni protsessi.

Vunki mano kui loometalgute teerajaja

2018. a viidi Võrumaal Vastseliinas läbi esimene Vunki Mano arendusfestival. 48 tunni jooksul arendati erinevaid ideid lahendusteni kasutades häkatoni ja teenuste disainist pärinevaid meetodeid ning ajaraami. Kujunenud on oma Vunki Mano! metoodika. 2018.a. on toimunud neli loometalgu ja idee arendusfestivalidest on laienenud ka teistesse maakondadesse. 2020.a sügisel viidi läbi Tartumaal lühendatud formaadis loometalgud ja tulemas on veel teisigi mujal Eestis.

Kuidas tegutseda – lisaks tegevusplaanile vajad strateegilisi otsuseid.

Enne kui otsustad loometalgud läbi viia, on sinu ees kõige tähtsam küsimus – mis on eesmärk?

 • Miks peaks just loometalgud olema see viis, mis aitab kohalikke inimesi edasi?

 • Millised on toetavad tegevused loometalgute ümber, et reaalselt ideid ellu viia?

 • Millised osapooled on kaasatud, et loometalgude tulemus oleks oodatud ja reaalne tegutsema asumine tegevusplaani järgi oleks võimalik?

 • Kui suur on avaliku sektori kaasatus (sh. poliitilises plaanis), et teenustele-arendustele saada toetust?

Loometalgute protsess ehk kuidas see kõik kokku saab?

Kuigi loometalgud toimuvad 48 tunni jooksul on talgute ettevalmistusprotsess oluliselt  pikem. Järgneva ajajoone peal näete peamisi verstaposte loometalgute läbiviimise protsessis.

 1. Loometalgute ajajoon

Cool Timeline

Korraldus
Projektimeeskonna moodustamine. Samm-sammuline projektiplaan.

Meeskonna moodustamisel arvesta, et vajad tehnilist tuge, kommunikatsiooni ja läbiviimise korraldust tagavaid meeskonnaliikmeid. 

Projektimeeskonna koosolekute, projekti vaheetappide ja korralduslike ülesannete ühine kokkuleppimine meeskonna koosolekul.

 

[helpful]

Kommunikatsioon
Esialgse informeerimis- ja kommunikeerimisplaani koostamine.

Kohaliku sümboolika, keele ja kogukonnakultuuri sümbolite ja märkide leidmine sõnumi tugevdamiseks ja selle vastu huvi tekitamiseks. Olulistes visuaalsetes-keelelistes sümbolites kokku leppimine.

 

[helpful]

Planeerimine
Loometalgute toimumiskoha, toitlustuse, kommunikatsioonikanalite planeerimine.

Võimalike toimumiskohtadena sobivad nt koolimajad, kultuurimajad, hotellid, konverentsikohad, turismiasutused. Arvesta, et vajad ühte suurt ruumi koos kogunemiseks (100 in mahutav saal, aula) ja meeskonnatööruume (ürituse suurusest sõltuvalt n) üle kogu toimumiskoha. Eraldi vajad ruumi korraldusmeeskondadele. Ruumid pevad olema ürituse kasutuses kogu 48h vältel.

 

[helpful]

Osalejad
Võimalike huvigruppide määratlemine. Kes on seotud kogukonnad, kellel on huvi ja vajadus, kes oleks valmis panustama?

Kaardista olulised huvigrupid projektimeeskonnaga.
Registreerumiskeskkonnas kokkuleppimine ja sobiva keskkonna loomine. Selleks võiks sobida Google Forms. Korraldajad peaksid looma ka ürituse eelse registreerimisvormi, millele peaks olema juurdepääs veebisaidilt.

 

[helpful]

Sidusrühmad
Oluliste võtmeisikute kaasamine, kes võiksid olla ressursiks loometalgute ideede arendamisele

Jälgi oluliste sektorite võtemisikute kaasatust. Avalik sektor, KOV, ärisektor, vabatahtlikud MTÜ-d. Pea silmas talgute fookust ja põhiteemasid läbiviimise ja elluviimise perspektiivist – kelle osalemine, toetus on vajalik, kuidas nendega kontakti saada ja kaasata. Sõltuvalt ürituse teemast võib olla vajalik  kaasata osalejaid ülikoolidest, investoreid, vabatahtlike organisatsioonide esindajaid, teadlasi jne Sidusrühmade esindajatel võib olla oma roll sobivate teemade esitamisel, mis selle talguformaadi juures võivad olla huvipakkuvad. Keda kaasata, sõltub ürituse eesmärgist ja otsuse tegemine on korraldajate käes.

 

[helpful]

Cool Timeline

Ideede esitamine
Ideede turg, huvigruppide ideede kogumine ja kõlapinna tekitamine

Ideede kogumine läbi veebivormi. Üleskutsete ja info jagamine meedias, sotsiaalmeedias. Ideede esitamise ajaks on u 6 nädalat.

 

[helpful]

Osalejad
Teemade juurde registreerimise ettevalmistamine ja potentsiaalsete osalejate kutse eelnevalt kindlaksmääratud võtmeisikute kaudu.

Registreerimine veebivormi kaudu ideede juurde. Vorm hõlmab kontaktandmeid ja eelistatud huvipakkuvaid teemasid.

 

[helpful]

Žürii
Žürii liikmete planeerimine ja läbirääkimised

Žürii liikmeteks valimisel võib kaaluda sidusrühmade liikmeid, kaasata omavalitsuste esindajaid ja järgmist loometalgute läbiviimisega seotud osapooli (sh KOV esindajad).

 

[helpful]

Mentorlus
Kokkulepped mentoritega. Kutse neile, kes tunnevad ressurssi ja on seotud teemade ringiga.

Korraldajad otsustavad kui palju mentoreid vajatakse osalejate arvust ja teemaga seotud kompetentsist sõltuvalt. Mentorid vajavad täiendavat instrueerimist seoses oma rolli, kohustuste ja üritusega. Töö mentoritega planeeritakse läbi loometalgute (ettevalmistus)protsessi.

 

[helpful]

Kommunikeerimine

Cool Timeline

Toimumiskoht ja talgud
Talgute ajakava ja programm
Informeerimine
Eelkohtumine
Eelkohtumise läbiviimine eesmärgiga motiveerida ja kaasata potentsiaalseid osalejaid.

 

[helpful]

Mis toimub loometalgute ajal?

Loometalgud vajavad üsna kompaktset ajakava selleks, et protsess oleks osalejatele huvitav ja kaasahaarav. Üks võimalik viis on kasutada näidisprogrammi, mille soovitame kohandada see oma vajadustele vastavaks. Näidise leiad siit.

1. päev
1. päev 17-23.00
 • Talgute ajakava ja programmi tutvustus, rollide tutvustus, korraldajate tutvustus
 • Vaba ja sundimatu õhkkonna loomine
 • Kokkulepped tööks
 • Mis toimub esimesel päeval – päevkava ja checkpointid
 • Ideede esitlemine, kas nii korrektne?
 • Ideede ajurünnak kõigi osalejate poolt
 • Meeskondade kogunemine (4-8 in) töö oma ruumis
 • Töö meeskondades ja meeskonna käivitamine 
 • Persona loomine ja probleemi sõnastamine, mentoritega jagamine
 • Võrgustumist meeskondade arengut toetavad tegevused
2. päev
2. päev 8-22.00
 • Sissejuhatus päeva, ajakava tutvustus
 • Lahenduste teostatavuse-mõju analüüs (materjalile link)
 • Töö ruumides
 • 1. Checkpoint
 • Töö ruumides
 • Lahenduse elluviimise samm-sammulise tegevuskava tutvustus (materjalile link)
 • 2. Checkpoint koos kirjaliku esitluse nõuetega
 • Pidu
3. päev
3. päev 8-17.00
 • Päeva tutvustus
 • Esitluste harjutamine
 • Lahenduste esitlemine
 • Publiku lemmiku valimine
 • Kokkuvõte
 • Auhindade üleandmine

Soovituslik järelkohtumine e järel checkpoint

1-2 kuud pärast loometalguid võiks ideede esitajad, meeskonnaliikmed ja korraldajad koguneda järelkohtumisele. Kohtumise eesmärgiks on meeskondade kogemuse jagamine tegevussammude elluviimisel pärast loometalguid. Kohtumisel innustatakse edasi tegutsema läbi edu-ja kogemuslugude. Jagatakse ka teistmoodi võtteid või võimalusi, mida meeskonnad on kasutatud oma idee teostamiseks. Korraldajatele on see koht, kus saab koguda materjali loometalgute idee tutvustamiseks tulevikus nt videolugudena.

 

[helpful ]