Loometalgutest

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis kahepäevane sündmus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahenduste nuputamises keerulistele probleemidele.

Loometalgud on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende uuenduslikele lahendustele. Kogukonna liikmetele on loodud ühine aeg ja ruum kitsaskohtade ja lahenduste kallal töötamiseks. 

Töö toimub meeskondades, kes on kogunenud ühise probleemi raamistikus. Loometalgudel kohtuvad kodaniku, ametniku, ettevõtja ja eksperdi vaade. Erinevate inimeste lähtekohtade ja kogemuse kaudu sünnivad (uued) tugevamad võrgustikud, laiem kandepind probleemile ja meeskonna poolt väljatöötatud lahendused. Tulemuseks on just selle piirkonna inimeste huvidele vastav teenus/toode, mille loomisse ollakse ise panustatud. Loometalgute peamisi kasusid kohalike inimeste jaoks on uute ja tugevamate võrgustike sidemete tekkimine.

Loometalguid võib nimetada ka sotsiaalseks häkatoniks, sest algupärane idee pärineb tehnoloogi-, digi- ja IT-maailmast. 

Esimesed Vunki mano! loometalgud Võrumaal toimusid 2018. aastal. Võru maakonna eeskuju on laienenud teistessegi piirkondadesse, nii on loometalgute formaadist saanud inspiratsiooni näiteks Jõgevamaa, Pärnu linn, Tartu linn. 

Loometalgute arenguteed on toetatud läbi aastate erinevate projektide kaudu.
Seekord toetab loometalgute korraldust projekt “Access Routes”

“Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine” (ing. k. Development of accessible tourism routes)

Projekti eesmärk on arendada Lõuna-Eesti turismiobjektide ligipääsetavust ning töötada välja piiriüleseid ligipääsetavaid turismimarsruute, mida tutvustatakse ühisel veebiplatvormil mapeirons.eu

Neil loometalgutel arendame ka ligipääsetavuse suurendamisega seotud ideid ja teeme seda koos partnerorganisatsioonidega Lätist. 

Rohkem infot projekti kohta: https://vorumaa.ee/projekt/turismimarsruutide-ligipaasetavuse-arendamine/ 

EU ARENAS “Kohalikud omavalitsused poliitilise innovatsiooni võtmerollis kaasava demokraatia tugevdamisel”

Projekti eesmärk oli kodanike kaasatuse meetodite ja nende meetodite kohta käivate teadmiste ajakohastamine, et need vastaksid paremini tänastele vajadustele, ootustele ja võimalustele.

Projekti tegevustena toimusid loometalgud 2022. ja 2023. aastal, mille raames mõtestati loometalgute olemust enim kohalike omavalitsuste ühe võimaliku kaasamise tööriistana. 

Rohkem infot projekti kohta: https://vorumaa.ee/projekt/euarenas/ ja https://www.euarenas.eu/ 

LEADER PROJEKTID

Viidi läbi kolmed loometalgud: Vastseliina Gümnaasiumis, Kuldre Koolis ja Värska Gümnaasiumis. 

Talguid rahastati SA Võrumaa Arenduskeskuse projekti «Vunki mano! loometalgud» (Võrumaa Partnerluskogu LEADERi programmi meede 1.2 – Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö) vahenditest.

CoSIE “Co-creation of Service Innovation in Europe”

CoSIE projekti peamised eesmärgid olid: 1) arendada teenuseid, lähtuvalt teenuste lõppkasutajate ja nende informaalsete tugivõrgustike prioriteetidest ning 2) kaasata ühisesse avalike teenuste koosloomisesse eelkõige nö “raskesti kaasatavaid” kodanikke.

Projekti viisid ellu 24 partnerit 10 riigist. 

Projekti raames töötati välja Vunki Mano loometalgute formaat, kirjeldati detailsed juhendmaterjalid ning analüüsiti teadlaste poolt loometalguid kui koosloome ühte meetodit. 

Rohkem infot projekti kohta: https://cosie.turkuamk.fi/arkisto/index.html