Vunki Mano! 5

VII LOOMETALGUD

13.-14. oktoobril 2023 Parksepas

Loometalgutel osalenud teemad

Lapsevanema vanemlike teadmiste ja oskuste arendamine alates lapse sünnist “Ku katõst saa rohkõmb”

Teema esitaja: Mariann Toots

Meeskond võttis eesmärgiks katkestada düsfunktsionaalsete uskumuste, mustrite jmt edasiandmine järgmisele põlvkonnale ehk lapsevanemalt lastele. Meeskonna liikmed lähtusid isiklikest kogemustest nii lapsevanemate kui valdkonna spetsialistidena, kes on näinud palju katkisi lapsi ning katkisi vanemaid, aga ka erinevatele uuringutele. 

Kahe päeva jooksul töötati välja idee “Ku katõst saa rohkõmb” ehk vanemliku teadlikkuse tõstmise teavitusprogrammi. Programm on suunatud lapseootel või väikelaste vanematele. Soovitakse normaliseerida abi otsimist, et uue eluetapiga paremini toime tulla.

Mentorite kommentaarid: Meeskonda iseloomustab väga heal tasemel ekspertsus. Meeskond tegi läbi läbi olulise muutuse teema arendamisel. Neil on põhjalikud teadmised sellest, mis on juba olemas ja sellest, milline sihtrühm on katmata, ent olulise mõjuga.  Mentorid tunnustavad idee eestvedajaid hea probleemi tunnetuse eest, mis on kooskõlas tegelikkusega! Teema, mida käsitleti, on paljuski tulevikuteema, mõeldes uutele lapsevanemate põlvkonnale. 

Idee pälvis eripreemia “Tuleviku turvalisuse loojad” (500 eurot)

Vaimse tervise kogukonnateenus “Vaimu võrgu(s)tamine”

Teema esitaja: MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Probleemkohana nähti selliste kogukondlike teenuste puudumist või vähest kättesaadavust, mis aitaksid kaasa vaimse tervise probleemide vähendamisele. Seda eriti praegu, mil ootejärjekorrad vaimset tervist toetavatele teenustele on pikad. Meeskonna hinnangul jõuavad Võru maakonna inimesed vaimse tervise abini liiga hilja, mis muudab hilise probleemide lahendamise ka juba väga ressursimahukaks. 

Loometalgutel töötati välja idee “Vaimu võrgu(s)tamine”, mille eesmärk on viia kokku vaimse tervise abivajajad ja teenusepakkujad Võru maakonnas. Luuakse Võrumaa spetsialistide andmebaas koos tegevuste kirjelduste ja kontaktidega, koondatakse inimeste erinevaid kogemuslugusid ning luuakse kohtumispaik (näiteks kohvikus) inimestele, keda vaimse tervise teemad kõnetavad ning inimesed, kes selles valdkonnas tuge vajavad. Kohtutakse erinevates Võru maakonna omavalitsustes.

Mentorite kommentaarid: Mentorid imetlevad meeskonda avatud ja ausa suhtlemisviisi eest liikmete omavahelises koostöös. Meeskond on valinud selged sammud, mille kaudu liikuma hakata. Meeskonda tunnustati selle eest, et meeskonnas olevad valdkonna spetsialistid julgevad tegeleda asjadega, mis jäävad väljapoole asutuste ja teenuste rangeid raame.  

Idee pälvis eripreemia “PR-tugi idee elluviimisel”

Paneme ringmajanduse käima

Teema esitaja: Kaido Palu

Meeskond nägi keskse probleemina olukorda, kus inimtegevuse mõju keskkonnale on üha suurenev. Loodusressursse tarbides kahjustatakse tihti loomulikku loodusringlust. Prügimäed kasvavad ja ka jäätmete põletamisega kaasnev saaste kasvab. Eesmärgiks võeti leida lahendusi 

Meeskonnal näeb lahendusena kolme peamist tegevust:

  1. Näidata elanikele keskkonnasäästlikku jäätmekäitluse majanduslikku kasu
  2. Tutvustada jäätmete kogumisvõimalusi, sest meeskonna sõnul kardetakse sageli, et mitu konteinerit kööki või majapidamisse ei mahu.
  3. Teha ettepanekuid seadusemuutjatele täiendada seadust kohustusega märgistada iga pakendiliik oma värvitäpiga.

Mentorite kommentaarid: Meeskond suutis liikuda süsteemi tasandilt inimese tasandile. Sealjuures mõeldi sellele, mida just nemad saaksid ära teha ja see tundub pealtnäha lihtsam kui see tegelikult on. 

Meeskonda tunnustati selle eest, et üldse selline suur ja oluline, ent eluline teema fookusesse tõsteti.

Waldorfhariduskompleks Võrus

Teema esitaja: Katrin Soon

Meeskond esindas enam kui 100 perest koosnevat hariduskogukonda. Meeskond võttis eesmärgiks koonduda kokku, ühendada jõud ning luua terviklik lahendus sõimest põhikooli lõpuni peredele, kes soovivad oma lastele waldorfpedagoogika põhimõtetest lähtuvat arengukeskkonda. Idee keskmes oli luua võimalused, kus Võru maakonnas elavad lapsevanemad, ei peaks oma lastele waldorfhariduse pakkumiseks sõitma sadu kilomeetreid või suida piirkonnast ära kolima. 

Lahendusena nähakse Võru Waldorfkompleksi Loomelabori loomist, mille raames võetakse eesmärgiks koostada ühtne mudel ning ühiste kokkusaamiste käigus suurendada kogukonna ühtsustunnet. Loomelabori ellu kutsumiseks alustatakse ühise info- ja suhtlusruumi loomisest. 

Idee pälvis eripreemia: “Mentori tugi idee edasi arendamiseks”

Mentorlus lasteaias ehk taastame ja säilitame õpetajate töörõõmu ja motivatsiooni

Teema esitaja: Ester Tommingas

Meeskond sai motivatsiooni isiklikust kogemusest ja suurest soovist panustada kvaliteetsesse alusharidusse. Tuntakse, et enamjaolt tegeletakse koolidega ning lasteaiad jäävad tahaplaanile. Soovitakse väärtustada rohkem lasteaednike olulisust kogukonnaliikmetena ning tuntakse muret lasteaednike kestmajäämise pärast. 

Lahendusena soovitakse viia läbi mentorluse piltootprogramm “Palami kuun a mitte läbi!” neljas Võru linna lasteaias.  Lahendus toetab ka lastesõbraliku Võru linna kontseptsiooni.

Mentorite kommentaarid: Kirglik ja kõige rõõmsam meeskond! Just need olid esimesed sõnad, mida mentorid kokkuvõttes meeskonna kohta ütlesid. Ja selle kire suunamine millekski, millest on päriselt kasu. Praktilisus on selle idee puhul väga selgelt näha. Meeskonna valmisolek võtta vastutust on imetlusväärne.  

Idee pälvis eripreemia “Parim töörõõmu hoidja” (500 eurot)

Noorte vaimse tervise märkamine ja abi kättesaadavus – “Paneme seinad rääkima”

Teema esitaja: Aire Kokk

Võiduidee “Paneme seinad rääkima!” algatajad soovivad lahendada puuduliku psühhohariduse probleemi, aidates noortel saada vaimse tervise küsimustes professionaalset esmast tuge. Selleks plaanitakse kahes Võrumaal asuvas koolis – Võru Kreutzwaldi Koolis ja Rõuge Põhikoolis – kleepida peeglitele lihtsasti kasutatavad QR-koodid. Koodid suunavad noored mõnele olemasolevale vaimset tervist käsitlevale veebilehele. 

Mentorite kommentaarid: Meeskond on loonud justkui teada-tuntud ja mõneti kulunud teemale hoopis uue vaate ja värvi! Leiti kiirelt üles just selle nurga, kuidas nutikalt läheneda ja mida saab päriselt ära teha. Meeskonnal on sisulise teadmise ja loovuse osas väga hea tasakaal. Veel tõid mentorid välja lihtsuse – meeskonna lähenemine on lihtsasti üle kantav teistesse koolidesse, asutustesse. Vägev lugu sellest, kuidas kogemusest ja selle julgest jagamisest saabki vormida muutuse.

Idee pälvis loometalgute peaauhinna 2000 eurot idee edasiarendamiseks.

Noored vabaühendustesse!

Teema esitaja: Maris Andreller

Idee kirjeldus: Statistika järgi on viie aastaga on vähenenud nende noorte hulk, kes tunnevad, et nende hääl loeb. Meeskond otsiski lahendust probleemile , kuidas leida järelkasvu Võru maakonna kogukondade ja vabaühenduste eestvedajatele, kuidas kujundada aktiivseid kodanikke. Lahendusena nähti õpilasesinduste tugimist noorte kujundamisel aktiivseks ühiskonna liikmeks. Tegevuse alguspunktina tõid nad välja sel aastal 24. novembril toimuva Võru Maakonna Haridusfesti. Kuna õpilasesinduse liikmed vahetuvad, plaanib meeskond eelkõige leida resurssi just huvijuhtide toetamisel. 

Mentorite kommentaarid: On suurepärane, et meeskond on võtnud suuna sellele, mida noor vajab. Tunnustame neid “taaskasutuse” eest, sest olete olemasolevast süsteemist leidnud just selle arengupotentsiaali. Nad tunnetasid hästi, et õpilasesindused on see esimene koht, kus noored saavad vabaühenduse laadse kogemuse. Veel rõõmustas mentoreid see, et meeskond päriselt uuris noortelt ja õpilasesindustelt, mida nemad arvavad. Hea töö põllul!   

Idee pälvis Europe Directi eripreemia väärtuses 500 eurot

Pärimusõpe 2.0 või Mis sa pärid?

Teema esitaja: Kristi Vals ja Meel Valk

III võro- ja seto noorteFESTI´valil ühisel arutelul kultuuriruumide eestvedajate ja noortega jäi kõlama teadmine, et noorte arusaam/teadlikkus oma kohalikust kultuurilisest eripärast on pigem kesine, aga noortega suheldes ja siinseid kultuuriväärtuseid tutvustades nägime, et tegelikult pakub see noortele huvi. Meeskond näeb, et maakonna koolides õpetatakse põgusalt omakultuuri, mõnes lasteaias ja koolis tegutsevad keelepesa rühmad, üksikutes peredes kõneldakse kohalikku keelt – kuid see on tihti juhuslik ja sõltub väga palju õpetajast ja perekonnast. 

Meeskond võttis eesmärgiks siduda keeleõpet rohkem muu omakultuurilise tegevusega nagu rahvamuusika, käsitöö, suitsusaun, kombed, toit jne ja laste ning noorte huvidega. Ühtlasi võiks näidata kohalike tavade muutumist ja tuua esile nende tänapäevaseid ilminguid. Kõnetada lapsi ja noori neid paeluvas vormis ja võtmes. Selleks tötati välja idee kutsuda haridusasutused kokku maakonna mõttetalgutele “Võro- ja Setomaa omanäolised koolid”. Sealhulgas vaadatakse üle juba olemasolev õpivara ja tuuakse välja häid lahendusi, millest eeskuju võtta.

Idee pälvis eripreemia  “Omakultuuri hoidjad” (500 eurot)

Rõuge (Võrumaa) ettevõtete portaal (KÄP)

Teema esitaja: Tarmo Laur

Idee kirjeldus: Idee sai alguse probleemist, et me oleme sageli kohalike teenusepakkujatega ümbritsetud, aga ei leia neid või nende kontakte õigel ajal üles.

Meeskonna eesmärgiks sai luua probleemile lahenduseks valdade põhine keskkond KÄP (Küla Äri Portaal), kus teenuste ja kaupade pakkujad saavad ise oma tooted üles panna. Kui aga peaks keegi midagi otsima, siis ka tema saab oma soovist portaalis teada anda.

Mentorite kommentaarid: Kõige tehnoloogilisem ja järjekindlam lähenemine teemale, mis püüab lahendada rohujuure tasandi muresid. Meeskonda iseloomustab siiras usk oma valitud teesse. 

Idee pälvis eripreemia “Õhtusöök Võrumaa Arenduskeskuse juhtidega”

Fotod ja ülekanded

Auhinnad

Mentorid

Loometalgutel on kõigil osalevatel meeskondadel võimalik saada nõu erinevate valdkondade spetsialistide käest, kes on kogu nädalavahetuse mentori rollis.

 

DANIEL KOTSJUBA

Daniel Kotsjuba on disainer. Viimaste aastate tegevus on olnud seotud kasutajakeskse disaini levitamisel ja juurutamisel avalikus sektoris. Seda on ta teinud teenusedisaini projektide juhtimisel, teenusedisaini alasel koolitamisel ning võrgustiku ja koostöö edendamisel. Danieli erihuvi keskendub kõiki kaasava ehk erinevate ühiskonnagruppidega arvestavale disainile.

“Oma senise kogemuse põhjal olen veendunud, et ühiskondlike muutuste eelduseks on koostöö ja koosloome. Tulen Vunki Manole, et koos osalejatega jõuda mõistmiseni mis probleemi me peaksime lahendama ning kaasa mõelda kuidas oleks seda mõistlik teha,” ütles Daniel.

Märksõnad, millega saab Daniel aidata: avaliku sektori tunnetus, teenusedisain, strateegiline disain, graafiline disain, kasutajauurimus, kaasav disain, ligipääsetavus.

INDREK MARIPUU

Indrek Maripuu on Vunki Mano staažikaim mentor. Juba 6️. korda saavad Vunki Mano meeskonnad tuge Indrekult, kes nimetab end ise “ajuründajaks” ja ettevõtjaks.  Ta tunneb, et enim saab ta osalejaid toetada kasutajakesksel mõtlemisel ning ärimudeli loomisel. 

Indrek, miks sa ka sel aastal mentorina loometalgutel osaled?

“Sest need on alati põnevad sündmused, kus saab ise palju ideid ja seltskond on ihtsalt niiiii äääääge!”

ERKKI PEETSALU

Erkki Peetsalu on askeldanud Eesti meediamaastikul üle 30 aasta, omades kuhjaga kogemusi nii ajakirjanduse kui kommunikatsiooni valdkonnas sisulooja, nõustaja, lektori, koolitajana.

MARIKA SAAR

Marika ise nimetab end heaks hariduse,- kultuuri- ja omavalitsuskorralduse eksperdiks. Mitmekülgse maailmavaate on ta omandanud pikaaegse omavalitsusjuhtimise kaudu. See on andnud talle oskused näha seoseid erinevate valdkondade vahel, õpetanud püstitama eesmärke ja looma süsteemsust väljakutsete lahendamisel. Marika omab kogemusi võrgustikutöö korraldamisel ja kogukondade kaasamisel ning tema sõnul on kõige lahedam teha asju uutmoodi- nii nagu alati pole tehtud. 

Miks üldse nõustusid mentoriks olema?

“Vunki Mano loometalgud on lihtsalt väga äge fenomen, millest on suur au osa saada. Ma siiralt usun, et parimad ideed ja lahendused tekivad sünergias – loometalgud on suurepärane võimalus võtta aeg, et koos lahedate inimestega mõnusas keskkonnas ühendada oma teadmised ning seeläbi maailma muuta. Usun, et mida selgema plaanini jõutakse, seda kindlam, et plaan ka ellu viiakse. Päriselt.”

KADRI KANGRO

Kadri Kangro on sotsiaalse innovatsiooni ekspert ja uurija, kel lõpusirgel doktorikraadi õpingud. Kuigi mentorina osaleb ta loometalgutel alles teist korda on ta loometalgutega seotud olnud alates nende algusest!

Kadri ütleb enda kohta: “Ma olen nagu detektiiv, kes analüüsib laualoelvaid pusletükke ning seob need kokku unistustega, et tekiks uued visioonid. Minu eriliseks võimeks on muutuste mehhanismides sobramine ehk kuidas-küsimus – kuidas teha asju teisiti ja panna head asjad lõpuks juhtuma.”

Kadri elab Rõuges ning usub, et mõistab seetõttu maapiirkondade eripärasid ning teadlasena on ta uurinud nende arengut. Ta usub, et maapiirkond on sotsiaalsele innovatsioonile soodne pinnas: “See on minu jaoks nagu elav labor, kus saab luua uusi lahendusi ja tõeliselt midagi suurt korda saata, et leida senisest paremini toimivaid lahendusi meie ees seisvatele probleemidele,” ütles ta. Selleks, et need ideed lennata saaksid, peame me Kadri sõnul  omavahel tihedalt suhtlema ja teadmisi vahetama.

TAAVI KARU

Taavi Karu on mentor tänavu juba 4. korda. Taavi töötab igapäevaselt Võru Kreutzwaldi Kool juhina ja samuti on tal kokkupuude omavalitsuste komisjonide ja töörühmade tegevusega. Seega üritab ta igati Võru maakonna arengule kaasa aidata. Ta puutub igapäevaselt kokku muutuste juhtimisega ja olen valmis sellel alal enda kogemust jagama. 

Miks Sa usud seesugustesse koostöötamise formaatidesse nagu Vunki mano?

“Loometalgutel on koos kriitiline hulk inimesi, kes on valmis positiivseid muutusi ellu kutsuma ja neid ise eest vedama.  Aastad on näidanud, et loometalgud on paljudele sellistele algatustele saanud natuke kaasa aidata, olgu selleks siis sobiv metoodika või mentori toetus. Mind teeb see õnnelikuks, ma tahan sellest osa saada ning oma väikest panust anda,” ütles Taavi.

MAI TIMMI

Mai Timmi on olnud loometalgute korraldamise juures alates hetkest, kui toimusid I Vunki Mano loometalgud Võrumaal. Pikaajalise kogemusega täiskasvanute koolitaja ja rohujuure tasandi võimestaja nii teoorias kui praktikas. Õppimise ja uute ning innovaatiliste algatustega seotud teemadest on kujunenud tema kirg, hobi ja töö.

Toetajad