I LOOMETALGUD

Toimusid 5.–7. oktoobril 2018 Vastseliinas

5.–7. oktoobrini toimusid Vastseliinas Vunki mano loometalgud, kus ligi 100 inimest arendas kohalikku elu edendavaid ideid. Nädalavahetuse jooksul tehti tööd kümne erineva ideega, mille lahendused kanti pühapäeval ette ja mille hulgast valis žürii elluviimiseks kõige küpsemad.

Järgmised loometalgud toimuvad septembris 2019!

Vunki mano loometalgud

Tagasiside

Pühapäeva õhtul koju sõites oli tunne nagu tuleks laulu- ja tantsupeolt. Süda rõõmu täis õlg-õla kõrval tehtud suurest tööst ja ühisest saavutusest. 
Väsinud, aga süda rõõmus 🙂

Katrin Volman, Mõrgi küla elanik

Me peaksime Tallinnas ministeeriumite ja allasutustega ka sellise häkatoni moodi ürituse tegema, et moodustame erinevate valdkondade ametnikest koosnevaid meeskondi ja laseme neil paar päeva koos probleemidele lahendusi otsida.

Dmitri Moskovtsev, Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna projektijuht

Tänan väga ladusa ürituse korraldamise eest! Kõik sujus tõrgeteta ja mõeldud oli kõigi ja kõige peale. Suurepärane töö, sisukalt veedetud aeg, uued toredad kontaktid, avardunud silmaring… ma ei nuta taga puhkepäevi.

Eve Ilisson, Võru linnavalitsus

Osalesin taolistel loometalgutel esmakordselt ja sain tõeliselt positiivse emotsiooni. Väga raske on igapäeva töö kõrvalt võtta aega mõtlemiseks. Just sellises formaadis üritus seda aga võimaldab –  Sul on idee või hea mõte, aga kuidas sellega edasi minna, ei tea. See on see koht, kus võtad nö kogu maailma aja, keskendud ühele teemale ja hea meeskonna abil püüad välja mõelda hea lahenduse idee ellu viimiseks. Seega oma praktika näitel julgen kutsuda juba kevadel toimuvale talgutele kõiki omavalitsusjuhte ja aktiivseid kogukondi et leida ideid ja lahendusi KOV-is või kogukonnas üles kerkinud teemadele!

Mailis Koger, Rõuge vallavanem

Mulle teeb heameelt see, et meie maakonna inimesed tulid välja nii paljude eripalgeliste ideedega ning ka see, et 100 inimest oli valmis nädalavahetusel oma vaba aja arvelt kaasa mõtlema, kuidas elu meie maakonnas paremaks muuta. Ehkki auhinnatud sai 3 ideed, siis mina arvan, et edasi arendamist ja ellu viimist väärivad kõik loometalgutel osalenud ideed. Möödunud nädalavahetusega sai Võru maakond kindlasti vunki mano!

Tiit Toots, Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige

Osalenud ideed

Võimetekohase töö vahendamine erivajadustega inimestele

Meiela ja Helpificu koostöös ning valdkondlike spetsialistide suure panusega valmis tööjagamisplatvormi näidis, mis aitab kokku viia erivajadustega (nt vähenenud intellektiga) inimeste tööjõuressurssi ning tööandjate ja kogukonna vajadusi. Platvorm püüab vähendada barjääri erivajadustega inimeste ja tööturu vahel aidates teha inimese palkamise või temalt teenuse ostmise võimalikult mugavaks. Lisandväärtusena töötatakse välja tunnustamise süsteem, mis tõstab esile neid tööandjaid, kes kasutavad erivajadustega inimeste tööjõudu.

Meiela on peale loometalguid suunanud tähelepanu enam tehniliselt lahenduselt võrgustiku kasvatamisele. Käivitatud on regulaarne koostöö Võrumaa Arenduskeskuse, Helpificu, Astangu Rehabilitatsioonikeskuse ja Võrumaa Töötukassa osakonnaga kaardistamaks erinevaid võimalusi töö leidmiseks puuetega inimestele. Ühiselt on koos käidud mitmetel ümarlaudadel ja üldised aruelud on viinud konkreetsete tulemusteni. Ühiselt kavandatakse tööandjatele suunatud infopäeva korraldamist ning otsitakse võimalusi õppida Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse kogemustest koostööst tööandjatega.

Kontakt: Tatiana Panichkina – meiela@meiela.ee

Idee 6 kuud hiljem:

Saagu Valgus kogukonnakeskus

Nädavahetusel vaadati põhjalikult läbi praegusel kujul toimetamise tugevused ja nõrkused ning sellele tuginedes pandi kokku ideekavand, kuidas laiendada kogukonnakeskuse teenuste pakkumist ja isemajandamise võimekust.

Saagu Valgus kogukonnakeskusest on saanud nüüdsest Saagu Parem MTÜ. Ühes uue nime ja ruumide laiendamisega arendab aktiivne naiskond ideid oma senise tegevuse laiendamiseks, meeskonna arendamiseks kui ka toimivate tegevuste veelgi efektiivsemaks muutmiseks. Ühiste arutelude tulemusena on viidud sisse muudatused toetuspoe toimimisse, otsitakse koostöökohti Meielaga ning meeskonna arendamiseks on ettevalmistamisel projektitaotlus.

Kontakt: Piret Haljend – piretph@hot.ee

Idee 6 kuud hiljem:

Rõuge kaugtöökeskus – Catlamaja

MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus ja Rõuge vald arendasid loometalgutel Rõuge kaugtöökeskust, mis rajatakse katlamajja ning mis on pilootprojektiks kogu valla ja miks mitte edaspidi ka kogu Võrumaad katvale kaugtöövõrgustikule.

MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus viib hetkel ellu kahte LEADER projekti, mis on otseselt suunatud kaugtöökeskuse ehitamisele ja sisustamisele. Lisaks praktilistele tegevustele on Rõuge Kaugtöökeskuse eestvedamisel toimunud Võrumaa kaugtööhuviliste ja arendusorganisatsioonide osalusel ideereis Tartu ja Tallinna toimivatesse koostöökeskustesse, kust ammutati inspiratsiooni ning arendati edasi võimalikku ideed Võrumaa kaugtöövõrgustiku tekkeks.

Vaata täpsemalt: katlamaja.rauge.ee

Idee 6 kuud hiljem:

Sini-must-valged matkarajad

Ekstreemapargi eestvedamisel pakendatakse olemasolevad matkarajad erineva raskusastmega (sinine, must, valge) teekondadeks ja kujundatakse Võrumaast ökoloogiliselt puhas ja looduslähedane matkamaa.

Sini-must-valged matkarajad said eripreemia – parim maakonna arengut toetav lahendus (1500€).

Sini-must-valged matkarajad idee on pidevas arengus. Nüüdsest kõlab matkaradade asemel juba mõte sini-must-valge matkamaa. Suur tähelepanu on meeskonnal kulunud olemasolevate matkaradade kaardistamisele ning kodulehe, domeenide ja brändi arendamisega seotud teemadele.

Kontakt: Hillar Irves – ekstreempark@gmail.com

Idee 6 kuud hiljem:

Dementsuse pädevuskeskus

Dementsusega inimesi ja nende lähedasi pereliikmeid on hinnanguliselt meie maakonnas enam kui 2000. Probleemiga silmitsi olevad inimesed on mures sageli üksi. Väljatöötatud idee kohaselt koondab maakondlik pädevuskeskus erialase teabe, kogemuslood, info teenuste kohta ja aitab luua vajaliku tugivõrgustiku peredele. Nädalavahetusel töötati välja ka hoolduse digitaalse jälgimise platvormi arhitektuur. Edasisteks sammudeks on läbirääkimised omavalitsustega ja teiste seotud osapooltega pädevuskeskuse toimimismudeli osas.

Meeskond sai loometalgutel kokku tegevuste paketi ja taotles sellega Võrumaa Arenduskeskuse heaolu taotlusvoorust toetust 4000 eurot. Tegevuste elluviimine algas jaanuaris. Prageu kasvatatakse dementsusega seotud osapoolte võrgustikku, et leida üles võimalikult palju inimesi, keda see mure puudutab. Viiakse läbi teavituskampaania, millega suurendatakse teadlikkust dementsuse ja dementsete lähedaste abivõimaluste kohta. Plaanis on ka digiarendused, mis lihtsustavad infovahetust osapooltevahel. Oluliseks väljakutseks on toimiva finantsmudeli loomine.

Kontakt: Anu Õun anu.oun.003@gmail.com; https://www.facebook.com/eludementsusega

Idee 6 kuud hiljem:

Turismivõrgustik

Võrumaa-Setomaa-Põlvamaa turismikoordinaatorid võtsid ülesandeks korrastada ja täiendada populaarseimates turistide kasutatavates rakendustes (Google maps, Tripadvisor) piirkonna kohta leitav info. Pakutakse ka teenust, et kõik, kes ise enda kohta käiva info lisamise ja uuendamisega hakkama ei saa või ei soovi seda ise teha, oleksid siiski korrektselt esindatud. 

Žürii nägi idees ka äripotentsiaali ja neid tunnustati kohaga Ajujahi TOP100 sees.

Kahjuks Turismivõrgustiku naiskond Ajujahil TOP30 hulka ei pääsenud. Idee esitlemiseks ja ettevalmistamiseks tehti tublisti eeltööd ning peale Ajujahi teekonna lõppu alustati idee elluviimist väiksemas mahus. 4 kuud peale loometalguid on naiskonna liikmed personaalselt nõustanud ca 80 piirkonna turismiettevõtet ja teinud koos nendega korda sihtkohtade Google My Business kontod. Juba on saadud ka ettevõtjatelt tagasisidet, et kohtade leitavus on paranenud ja juhukülastuste arv suurenenud. Välja on töötatud juhendmaterjal, et sihtkohtade omanikud iseseisvalt saaksid oma Googlega seotud kontod korda teha ning väljatöötamisel on tasuline teenus, mis pakub sama võimalust neile, kes iseseisvalt ei taha või ei oska seda teha. Teenust hakkab pakkuma Võrumaa arenduskeskus.

Kontakt: Kadri Moppel, kadri.moppel@vorumaa.ee

Idee 6 kuud hiljem:

Riigimaja

Meeskonnal on ambitsioonikas plaan teha tulevasest Võru Riigimajast esimene omataoline Eestis, kus inimene suhtleb kõigi riigiasutustega ühe leti kaudu. Meeskonda kuulusid kahe ministeeriumi ja kahe riigiasutuse spetsialistid ning koos teenuse disaineriga joonistati välja üks näidisteekond, kuidas abi vajav inimene ja riik praegu omavahel suhtlevad. Seejärel kirjeldati tulevikuolukord, kus riik oskab ja saab analüüsida inimese kohta olemas olevat informatsiooni tervikuna ilma kodanikku jooksutamata. Jõuti tulemuseni, et lisaks ametkondade koostööle ja nutikatele lahendustele, mis oskavad varakult märgata võimalikke riske, on riigiga suhtlemisel vaja ka inimlikku soojust ja käehoidmist. Riigileti juures ootab inimest Hea Haldjas, kes korraldab kõik vajalikud toimingud.

Riigimaja idee on hetkel ootel. Ent meeskond on leidnud juba uusi väljundeid ja võimalusi, kuidas loometalgutel saadud inspiratsiooni ja kogemust heas mõttes ära kasutada. Loometalgute formaat ja metoodika on mõjunud osalejatele värskendavalt ja inspireerivalt, mistõttu püütakse seda juurutada teistegi riigi tasandil oluliste probleemide lahendamiseks.

Toomas Piirmann (Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Võru talitlus) – toomas.piirmann@fin.ee

Idee 6 kuud hiljem:

Wabaveere

Rahvusvaheline meeskond koostas tegevusplaani Võrumaale sobiva ning olulisel määral isemajandava ökoküla rajamiseks. Wabaveere pani kokku ka digiküla mudeli, mille üheks sihtrühmaks kohalike püsielanike kõrval on (rahvusvahelised) diginomaadid, kes elavad külas ajutiselt nautides Võrumaa puhast loodust koos Eesti digiühiskonna hüvedega. Loometalgutel tehti valmis koduleht ja mõeldi läbi ühistulise tegutsemine printsiibid ja finantsplaan.

Wabavere fookus on hetkel kahel olulisel väljundil: 1) koostöösuhete ja -võrgustiku loomine sarnaselt mõtlevate inimeste vahel ning 2) talgute formaadi kaudu ökoküla põhimõtete ja permakultuuri olemuse tutvustamine huvilistele.
Meeskond on pidevas omavahelises koostöös ning esialgu keskendub neile kahele tegevusele. Indu ja inspiratsiooni üksteisega koostöötamisest jagub!

Vaata täpsemalt: wabaveere.webflow.io

Mahe ja muhe

Mahepiirkonna ideest kasvas välja maheda koolitoidu võrgustik, mis katab kõik Võrumaa koolid. Kõigi eelduste kohaselt on juba järgmise kooliaasta alguses vähemalt osaliselt kõikide Võrumaa koolide toit mahe.

Mahe ja muhe idee sai koguni kaks auhinda. Parim tervist toetav lahendus (1500€) ja loometalgute peaauhind (3000€).

Mahe ja Muhe meeskond on tegutsemas väga aktiivselt – põhiline tähelepanu on suunatud mõtteviisi ja idee levitamisele. Ühiselt on kohtutud juba kõikide Võrumaa omavalitsuste esindajatega. Samuti on ettevalmistatud ja esitatud projektitaotlus teema arendamiseks Piiriveere Liidrisse LEADER taotlusvooru. Loometalgute järgselt on meeskond tegutsemas mitmel rindel ja nii näiteks piloteeritakse juba sel aastal Rõuge koolis mahetoodangu kasutamist.

Margus Timmo, Setomaa Liit – timmo@kagureis.ee

Idee 6 kuud hiljem:

Kogukonnatransport ja külade koostöövõrgustik

Kaks ideed ühendasid oma jõud ja hakkasid ühiselt oma sarnastele probleemidele lahendusi leidma. Helitusnime “emalõvid” teeninud seltskond võttis fookusesse transporditeema – kuidas lapsed kooli ja huvikooli saada. Põhjaliku uurimustöö tulemusena jõuti järeldusele, et ei ole tarvis jalgratast leiutada ja nende vajadustele päris hästi vastav mobiilirakendus (www.gokid.mobi) on juba olemas. Küll ainult inglise keeles, aga siiski kasutatav.

Edasised sammud on sarnase probleemiga inimestega kontakteerumine ning neile koostöövõimaluse ja rakenduse tutvustamine.

Teema ei ole oma aktuaalsust kaotanud ja kogukonnatranspordi teema eestvedajad on hetkel keskendunud võimaluste ja huvigruppide kaardistamisele. Teema on komplekssem kui esialgu tundus, mistõttu erinevate osapoolte hulk, keda on oluline kaasata, on oluliselt laiem. Alustades transpordikeskustest, lõpetades kooli juhtkondade ja naabruskonna elanikega. Mobiilirakendus väljatöötatud kujul ei ole seni käivitunud. Lähiajal on eestvedajatel plaanis tutvuda ka Saaremaa ja Elva kogemuslugudega, kes sarnaste probleemide lahendamisega tegelemas on.

Kontakt: Kairi Orav – kairiorav@gmail.com

Muhe Võrumaa kolme minutiga

Sellel ajal, kui meeskonnad palehigis tööd teha vihtusid, ei istunud ka mentorid käed rüpes, vaid töötasid välja oma lahenduse Võrumaa elu paremaks muutmiseks. Kohapeal ei jõudnud nad seda kahjuks esitleda, aga teeme selle siiski kättesaadavaks.

LOE EDASI

Mentorid

Jaan Aps
Jaan ApsSotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Sotsiaalne ettevõtlus
Indrek Maripuu
Indrek MaripuuLoovusait
Ärimudelid
Siim Pütsepp
Siim Pütsepp2500 B.C
Brändid ja turundus
Gerda Mihhailova
Gerda MihhailovaTÜ Pärnu Kolledž
Teenusedisain
Roman Kaljuorg
Roman KaljuorgTartu Ülikool
IT
Katri-Liis Reimann
Katri-Liis ReimannTallinna Ülikool
Sotsiaalne ettevõtlus
Mai Timmi
Mai TimmiVõrumaa Arenduskeskus - projektimeeskonna liige
Kogukonnad
Kadri Kangro
Kadri KangroVõrumaa Arenduskeskus - projektimeeskonna liige
Tervis ja sotsiaal
Ruth-Helene Melioranski
Ruth-Helene Melioranski
Teenusedisain

Videoülevaated

Osalejate ja korraldajate kommentaaridega ülevaade loometalgute metoodikast:

Osalejate ja korraldajate kommentaaridega ülevaade loometalgute metoodikast. Kae perrä! 😉 #vunkimano

Posted by Vunki mano on Wednesday, October 24, 2018

 

Reede 5. oktoober

Vaata, mis toimus loometalgute esimesel õhtul! #vunkimano

Posted by Vunki mano on Saturday, October 6, 2018

 

Laupäev 6. oktoober

Vaata loometalgute teise päeva ülevaadet! #vunkimano

Posted by Vunki mano on Sunday, October 7, 2018

 

Pühapäev 7. oktoober

Siin loometalgute viimase päeva ülevaade. Videos näed toimetanud meeskondi, lahenduste esitlemist ja auhindade jagamist. Oli üks väga asjalik ja lahe nädalavahetus! #vunkimano

Posted by Vunki mano on Tuesday, October 9, 2018

Fotogalerii

Partnerid

CoSIE

Toetajad

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

Kodulehe sisu eest vastutavad täiel määral selle autorid. Euroopa Liit ega korraldusasutus ei vastuta lehel esitatud teabe mistahes moel kasutamise eest.

Homne Võrumaa