VI LOOMETALGUD

23.-24. septembril 2022 Värskas

Loometalgutel osalenud teemad

Konkurentsivõimeline haridus igale õpilasele

Visioon: Ühtne avatud Setomaa haridusmudel, mis on teenäitajaks teistele.
 
Probleem: Vajadus uuendada Setomaa haridusmudelit, sest praegune süsteem ei ole piisavalt konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik. Peamiselt tunnetas meeskond vajadust muutuste järgi piirkonna eripärade tõttu, milleks on eristuv kultuuriruum ja hajaasustus.
 
Väljatöötatud lahendus: Lahendus tugineb väärtusruumi ja piirkonna koolisüsteemi ümbermõtestamisel. Uudne haridussüsteem väärtustab igat keskkonda kui kohta õppimiseks. Õppimine toimub ja jääb toimuma traditsioonilises koolikeskkonnas, ent õppimine ja areng saab toimuda ka igal pool mujal, kus on õpilased. Olgu selleks siis koolibuss, muuseum või mõni muu koht. Lahenduse realiseerimiseks kaasatakse teadlased, kaardistatakse hetkeseis ja lõpptulemusena luuakse koos kogukonnaga õppekava, mis oleks sidusalt lõimitud. Alustatakse inspireerivate õppekäikudega.
 
Mentorite ja žürii kommentaarid:
“Võib juhtuda, et me oleme siin kõik ajaloolise hetke tunnistamiseks. Idee on ambitsioonikas, väärtusruumi ümberkujundamisele põhinev, kogukondade ja väikekoolide tugevustele keskenduv. Ainuke asi muidugi, et kellelegi delegeerida ei ole, kõik olulised on laua taga – oskusteave ja kogu informatsioon on laua taga olemas ja kõik sõltub nüüd teist – kas teeme ära või ei tee? Te julgete mõelda koolist teistmoodi. Tunnetada ja tajuda on valmisolekut selleks muutuseks! See, et KOV on niimoodi seljataga – see on imetlusväärne! Meil on juba huviliste grupp, kes tahaks seda kopeerida.”
 
Auhind: Õppereis 2000 euro väärtuses meeskonnale parimate praktikatega tutvumiseks (EUARENAS projekt).

Tugivõrgustike koostöögrupp

Visioon: Võru linnas teadlik ja igakülgselt toetatud noor.

Probleem: Võru linnas on abivajavaid noori, kes ei julge, ei taha või ei oska pöörduda kooli tugispetsialistide poole, aga kes usaldavad Võru Noortekeskuse noorsootöötajat. Noorsootöötaja kuulab noore ära, aga tal ei ole õigust noort nõustada ja tal puudub ka teave noore tugivõrgustikust.

Väljatöötatud lahendus: Luua Võru linna tugivõrgustiku koostöögrupp, kuhu kuuluvad Võru Kreutzwaldi Kool ja Võru Kesklinna Kooli tugispetsialistid ja Võru Noortekeskuse noorsoospetsialist. Vajadusel kaasatakse teisi spetsialiste. Noorsootöötaja spetsialist aitab noorel koordineeritult jõuda vajaliku abini. Tugivõrgustiku koostöögrupp töötab seejärel koostöös välja sobiva lahenduse kaardistades eelnevalt juhtumi varasemast põhjalikumalt.

Mentorite ja zürii kommentaarid: “Meeskonna teekond on olnud konfliktist väga selge koostööni ja suurema usalduseni! Meeskonnas on kõik vajalikud osapooled, et luua süsteemi muutust.Mentorid on juba täna veendunud, et siit algavad muutused ja see veedetud aeg siin on absoluutselt toeks koolinoortele.”

Auhind: 1000 eur väärtuses mentortuge ja konsultatsioone idee elluviimiseks

Lastesõbralik Võru linn

Visioon: Lapsesõbralikkuse idee on laiemalt levinud ja see kajastub meie igapäevaelus. Lapsed, lapsevanemad ja õpetajad on rahulolevad. Võrru kolitakse tänu lapsesõbralikkusele. 

Probleem: Võru linnas on rahulolematud lapsed ja lapsevanemad, peamiselt sest ühist koosolemisaega napib.

Väljatöötatud lahendus: Võru linnavalitsus võtab eestvedaja rolli. Küsitakse laste arvamust, luuakse lastesõbralikkuse nõukoda, lepitakse kokku ühised väärtused, tehakse need linnaruumis nähtavaks ning suunda ja selle tegevusi täiendatakse pidevalt. Tööle hakkab haridusametnik, kes tegeleb lapsesõbralikkusega.

Mentorite ja zürii kommentaarid: Betoonist … väärtusteni! Inimeseks olemise väärtuste, pereväärtusteni. Ülesanne, mille meeskond võttis on üliraske, kuid Võru linna puhul on näha, kuidas tippotsustajate seltskond tunnistab väljakutset ja tahab olla osa lahendusest. Ühiskonna tasandil on tegemist olulise mõjuga teemaga – lahendus põlvkondadele. Suurepärane, et laste teemale vaatab omavalitsus sellisest vaatenurgast.

Auhind: Meeskonnatöö seminar: “Praktilised lahendused sotsiaalsete mõjude planeerimiseks ja sotsiaalse innovatsiooniga seotud kommunikatsioon kahanevates piirkondades”

Rõuge Akuraator

Visioon: Luua struktureeritud infoliikumine, et muuta info analüüsitavaks

Probleem: Idee on inspireeritud olukorrast, kus omavalitsuste ametnikud saavad tihti pöördumisi, mis ei ole nende tööülesannetega seotud. Infot ja tagasisidet kohalikelt elanikelt on justkui palju, aga kaootiline tagasiside ja päringute struktuur, põhjustab olukorra, kus tagasiside ei jõua teenuste arendusse.

Väljatöötatud lahendus: Lahendusena pakuti välja süsteemne lähenemine, et kogukonna info ja tagasiside jõuaks õigetesse kanalitesse ja õigete inimesteni. Protsessi tulemusel muutub ametnike töö efektiivsemaks ning probleemidega saab teenusdisainis päriselt arvestada.

Mentorite ja žürii kommentaarid: “Probleem, millega meeskond tegeleb, on äärmiselt oluline. Imetlust väärib tunnistamine, et viis korda suuremas omavalitsuses vanad süsteemid ei tööta ja on valmisolek ning soov seda muuta. Kirglik tiim, kõik põlevad sõna otses mõttes selles mures ja lähevad väga detailidesse. Posti-itid vist kulusid kõik ära.”

Auhinnad:

  • 500 euro väärtuses EUROPREEMIA
  • meeskonna osalemine baltikumi suurimal jätkusuutliku ettevõtluse festivalil Impact Day 2022

Tagurpidi Antsla

Visioon: Antsla on aastal 2035 hinnatud elukoht, mille elanikud räägivad linnast uhkusega ja särasilmselt. Antslat tuntakse üle ilma loovate laheduste ja erilise linnaruumi poolest.
 
Probleem: Antslal puudub kindel identiteet, mida positiivse kuvandi loomisel kasutada. Linnal on tunnusüritus Hauka Laat, ent paljud ei seosta linna ka sellega. Kuidas edasi?
 
Väljatöötatud lahendus: Kontseptsioon “Tagurpidi Antsla” – positiivne, nutikas, humoorikas ja loov. Selleks kavandatakse kohtumisi teema tutvustamiseks kohalikule omavalitsusetele, ettevõtjatele ja kohalikule kogukonnale, planeeritakse ideekorjet elanike seas kontseptsiooni ja tööriistakasti täiendamiseks ning tagurpidi Antsla loo loomine koos kogukonnaga. See lugu eristaks linna teistest ja koondab loovinimesi.
Mentorite ja zürii kommentaarid: Algselt tõstatatud probleemist, et “Marko Reikop pole külas käinud” jõuti olulisemalt sügavama teemani – oma kodukoha identiteedi küsimuseni. Kas Antsla elanikul on oma kodukohas hea elada? Teema on tõsine, meeskond teema jaoks ka õige, sest ei ole tõsise teema puhul kaotanud rõõmu ja huumorit. See ehk päästabki lõpuks päeva ja Anstla? Arusaadavalt on keeruline asi, mida ellu viia. Kui teevad selle ära, annavad kohalikule kogukonnale tugeva telje edasi toimetamiseks.
 
Auhind: 1000 eur väärtuses mentortuge ja konsultatsioone idee elluviimiseks

Koostöö ja meie-tunde tugevdamine Võru vallas

Visioon: Võru vallas on mõtestatud ühis- ja kaasamistegevused, mis võimestavad “meie-tunnet”

Probleem: Võru vallas ei ole ühtset meie tunnet, mida kohalikud selgelt tajuksid.

Väljatöötatud lahendus: Jätkatakse seniseid tegevusi nagu huviringide toetamine ja ühisürituste korraldamine, aga seda läbipõimituna mõttest: kuidas see toetab ühtset koostööd ja “meie-tunnet”

Mentorite ja žürii kommentaarid: Mentorid tõid esile meeskonna vägevat teekonda. Ettevalmistuses kammiti arengukava läbi, leiti rida, mis painas (polnud vastutajat ja tegevusi). Siia tulite selgust otsima. Ja selgus leiti. Ausus öelda ja mõelda, et selline loosung ehk ei viigi meid edasi, on suurepärane tulemus. Tunnustus julguse eest ringi mõtestada meie-tunne.

Kagu-Eesti 2035 – kas ikka veel soovitav elukoht?

Visioon: Kagu-Eesti on 2035 aastal parim soovitav elukoht, kus on toetav kogukond, palju häid töökohti, väga hea haridus ja fantastiline looduskeskkond.

Probleem: Aktiivsete ja ettevõtlike inimeste lahkumine Kagu-Eestist. Kiire kahanemisega ei suudeta kohaneda, teenused piirkonnas vähenevad ja sädeinimesed põlevad läbi. 

Väljatöötatud lahendus: Läbi arengustrateegiate ja koolide pakutakse noortele rohkem võimalusi kohalikku ellu panustamiseks senisest varajasemas eas. Tuleviku tegevusi viiakse ellu koos noortega, pööratakse suuremat rõhku haridustaseme parandamisele ja kohaliku ressursi väärindamisele.

Mentorite ja zürii kommentaarid: Tunnustame seda, et selline meeskond on tulnud kokku ja võtnud aja tulevikku vaadata, mure, kuhu me päriselt  teel oleme? Väga laiast teemast jõudiste kitsama/praktilisema fookuseni. Sellest võib kerkida esile väga pikaajaline kasu ja mõju, mille tulemusi me jääme põnevusega ootama.

365 Väge täis päeva

Visioon: Kalender, mis lihtsustab Rõuge külastajal paika avastada ning 365 päeva koguperekeskus, mis on piirkonna turismi kroonijuveel.

Probleem: Rõuge valla turismitegevused on koordineerimata ning turismitegijate koostöövõrgustik on hõre. Ettevõtjad ei tunne hästi üksteist ja üksteise tooteid ning teenuseid. Külalise jaoks on info leidmine keeruline.

Väljatöötatud lahendus: Rõuge valla “kimmäs” turismivõrgustik, mis luuakse läbi teavitustöö, sisendi kogumise ja usalduse tekitamise kaudu. Alustatakse selle aastase advendi-elamuskalendri koostamisest, kus on akutud erinevaid tegevusi ja elamusi 24-ks päevaks. Järgmise sammuna koostatakse selline kalendes terveks aastaks. 1.maiks 2023 antakse kalender välja. 

Mentorite ja zürii kommentaarid: Fookus on leitud. Kui päriselt suudetakse panna püsti turismimarsruut, siis sellest võidavad kõik. Kontseptsiooni mõttes on tegemist väga toetava ja ägeda lahendusega, mõtteviis mis siit kuvab, on väga inspireeriv! 

Meeskond on hooliv, avatud ja igal tasandil koostööle orienteeritud.

Setomaa noorkõutside programm

Visioon: Noored on oma tugevuste ülesleidmisel igakülgsemalt toetatud

Probleem: Noored ei leia ise enda tugevusi üles

Väljatöötatud lahendus: Setomaa valla “noorkõutside programm”, mis koosneb igapäevaelu tunnist, “noorte kõutside” listist ja noorte omaalgatusfondist. Igapäevaelu tundides luuakse noortele turvaline keskkond jõukohaste tegevuste, ametite ning eluliste probleemide läbi mängimiseks. Noored saavad tuge “noorte kõutsidelt”, kes toetavad uute võimaluste märkamist ning avastamist, pakkudes hinnanguvaba keskkonda. Luuakse noorte eduelamuse keskkond – noorte omaalgatusfond.

Mentorite ja žürii kommentaarid: Levinud märksõnadest nagu “noorte kaasamine” jõudsid sügavama tuumani/väljakutseni – kuidas toetada noori nende tugevuste üles leidmisel?

Ägedad tublid noored inimesed, sihtgrupid, kellele see on vajalik olid kõik laua taha toodud. Meeskond ei kartnud muuta ideed, millega algselt tuldi.

Mentorid

Loometalgutel on kõigil osalevatel meeskondadel võimalik saada nõu erinevate valdkondade spetsialistide käest, kes on kogu nädalavahetuse mentori rollis.

 

Taavi Karu
Taavi Karu

Taavi Karu on Võru Kreutzwaldi Kooli direktor. Ta on kõikidel toimunud Võru- ja Tartumaa loometalgutel kohal olnud ja erinevaid rolle oma nahal järele proovinud. Mentorina on Taavi rahul, kui meeskond saab loometalgute käigus aru, mis probleemi nad lahendavad ja jõutakse selge ning konkreetse tegevuskavani.

 

 

Erkki Peetsalu
Erkki Peetsalu

Erkki Peetsalu on askeldanud Eesti meediamaastikul üle 30 aasta, omades kuhjaga kogemusi nii ajakirjanduse kui kommunikatsiooni valdkonnas sisulooja, nõustaja, lektori, koolitajana.

Kertu Vuks
Kertu Vuks

Kertu Vuks on Elva valla abivallavanem. Kertule on eriti südamelähedased kogukondade kaasamise ja arendamisega seotud teemad, sh innovatiivsete digilahenduste kasutamine.

Indrek Maripuu
Indrek Maripuu

Indrek Maripuu on strateegia konsultant, moderaatori ja ärimudeli uuendaja. Indrek on üle 20 aasta aidanud erinevate sektorite organisatsioonidel oma ärimudelit ning tooteid ja teenused arendada.

Heleriin Jõesalu
Heleriin Jõesalu

Heleriin toimetab täiskasvanuhariduse valdkonnas juba pea 15 aastat ja on täna ka koolitaja. Erinevates sektorites ja rollides on ta tegelenud just täiskasvanutele õppimisvõimaluste loomisega, võõrad ei ole talle aga ka kolmas sektor, projektide maailm ja erinevatele kodanikualgatustele hoo andmine.

Helen Avarlaid
Helen Avarlaid

Helen on teenuste arendamise ja koosloome entusiast, kellel on mitmekesised kogemused avaliku sektori teenuste arendamisel ja uuendamisel.

Mai Timmi
Mai Timmi

Mai Timmi on olnud loometalgute korraldamise juures alates esimesest hetkest, kui toimusid I Vunki Mano loometalgud Võrumaal. Pikaajalise kogemusega täiskasvanute koolitaja ja rohujuure tasandi võimestaja nii teoorias kui praktikas. Õppimise ja uute ning innovaatiliste algatustega seotud teemadest on kujunenud tema kirg, hobi ja töö.

Auhinnad

Asukoht

Loometalgud toimuvad Värska Gümnaasiumis | Pikk 13, Värska 64001 Võrumaa

Toetajad