II LOOMETALGUD

Toimusid 4.–6. aprillil 2019 Varstus

Mis on loometalgud?

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

Loometalgud algavad neljapäeval õhtul, kui ideede omanikud tutvustavad oma ideed kohaletulnutele. Osalejad − kogukonnaliikmed, ametnikud ja  eksperdid − saavad valida, milline idee neid enim kõnetab ja mille arendamises nad soovivad loometalgutel kaasa lüüa. Esimese päeva lõpuks moodustatakse meeskonnad ja algab töö lahenduste leidmiseks.

Reedel toimuvad vahepalana lühikoolitused, mis aitavad meeskondadel edasi liikuda ja uusi mõtteid saada. Kogu nädalavahetuse on meeskondadele abiks mentorid, kes hoiavad kõigil tegemistel silma peal ja toetavad-nõustavad meeskondi, kus tarvis.

Laupäevaks on ideed piisavalt küpsed, et need võimalike lahendustena ette kanda ning parimad valida.

Pärast loometalguid hakatakse parimaid ideid Võrumaa omavalitsustes jõudumööda ellu viima. Nii saame teada, kuidas paberil välja töötatud lahendused päris elus toimivad ning kas ja kuidas neid veel kohendada võiks.

Hea algatus saab hoogu juurde − sinu elust enesest sündinud idee võib lõpuks muuta paljude inimeste elu ja Võrumaa saab meie kõigi jaoks veelgi paremaks paigaks!

Osalenud ideed

Hauka meistrid – piirkonna väiketootjate ja loomeinimeste koostöövõrgustiku loomine. Ideed veavad Antsla kandi aktiivsed kodanikud, loomeinimesed ja väiketootjad, kes otsivad parimat lahendust koostöövõrgustiku toimimiseks. Eesmärk on teha tõhusamalt ja paremi piirkonna ja iga liikme turundustööd, olla teineteisele toeks, partneriks omavalitsusele ning edendada Antsla kandi elu. Liituma oodatakse sarnase elukogemusega ning turundusteadmistega osalejaid.

Matkarada maastikusõidukitele (ATV, lumesaan, enduro) Rõuge vallas – Ideed veavad kohalikud motoentusiastid, ametnikud ja maaomanikud, kes püüavad leida lahendust “metsikule” ringisõitmisele, mis tekitab konflikte kogukonnas, kahjustab kohalike vara ja piirkonna mainet. Väljakutseks on luua Rõuge valla vaatamisväärsusi ja teenusepakkujaid ühendav rada, mis pööraks kahju kasuks ja millest tõuseks seeläbi tulu kohalikule ettevõtjale ja vallale tervikuna.

Integrate 1 get family for free – Võrumaalt on erinevatel põhjustel mindud välismaale, leitud abikaasa ning loodud pere. Mingil ajal on nendes peredes teemaks, millises riigis peaksid lapsed koolis käima ja pere elama. Üheks tõsiseltvõetavaks variandiks on ka tagasi Eestisse ja oma kodumaakonda tulek. Kõige suurem “aga” on siin reeglina abikaasale võimetekohase töö leidmine ja kogukonda sulandamine. Loometalgutel osaleva meeskonna väljakutseks on leida ideid ja koondada tegevusi selle probleemi leevendamiseks. Leitud lahendused on hõlpsasti kohandatavad ka teistele lõimumist vajavatele sihtgruppidele. Meeskonna töökeeleks on Varstus inglise keel ning selles osalevad lisaks inimestele, kes on selle teekonna ise läbinud, ka üliõpilased Tallinnast ja Newcastlest.

Haanja Puhke- ja Spordikeskuse arendamine – Haanja Puhke- ja Spordikeskus saab sel ja järgmisel aastal olulisi investeeringuid, mis võimaldavad viia keskuse tehnilise võimekuse uuele tasemele. Loometalgute väljakutseks on tõsta koos sellega uuele tasemele ka keskuse toimimisvõimekus, et piirkonda tulev investeering tooks pikema-ajalist kasu enamatele osapooltele. Meeskonnaga oodatakse liituma nii kogukonnaliikmeid, spordisõpru kui turismivaldkonnas tegutsejaid.

Toidupiirkond Vana-Võromaa – Selle aasta maist kuni järgmise aasta maini kannab Vana-Võromaa Eesti toidupiirkonna tiitlit. Loometalgutel tegeletakse eesoleva perioodi tegevuste täpsustamisega, et piirkonna ettevõtjad, Uma Meki kaubamärk ning Vana-Võromaa tervikuna saaks sellest vunki mano. Eelkõige on Varstus fookuses 2 teemat: kuidas kohalikud toidukohad ning toidutootjad saavad toidupiirkonna tiitlit parimal moel enda hüvanguks kasutada ning kuidas temaatikat piirkonnast väljaspool turundada.

Liikumise digiretsept – Võrumaa inimese oodatav eluiga on sarnane Eesti keskmisega, kuid TERVENA ELATUD aastatega jääme keskmisele alla ligikaudu KAHEKSA aastaga. Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu ülevaatest 2018 selgub, et Võru maakonnas on 16-74-aastaste inimeste hulgas ülekaalulisi või rasvunuid kokku 61,5%. Meie esimesse klassi minejatest on keskmiselt iga neljas laps ülekaaluline või rasvunud. Loometalgutel arendatakse „liikumise digiretsepti“ ideed, mille kirjutavad välja pere- või eriarstid. Retsept on mõeldud neile, kelle haiguste ravile või ennetusele saab kaasa aidata just tervisliku liikumisega õues, vähendades tablettide, pulbrite ja süstide osakaalu ravikaardil. Maailmast on juba tuua sarnaseid näiteid, nii et miks mitte seda ka siin teha. Ideed veab Võrumaa Spordiliit, kes ootab liituma eelkõige tervise- ja meditsiinivaldkonna inimesi, kuid ka teemast huvitatud kogukonnaliikmeid.

Abivajaduse hindamise metoodika arendamine – FOOR (Inglise-eesti segakeelne meeskond)
Üle maailma on ligi 30 riigis kasutusel platvorm, millega saab mõõta probleemide kütkes olevate inimeste abivajadust läbi nende endi silmade. Pildikeele abil on tehtud väga lihtsaks omaenda eluliste olukordade kirjeldamine ja seeläbi on kogunev info sotsiaaltöö spetsialistidele mõõdetav ning analüüsitav. Lihtne punane-kollane-roheline süsteem annab kiirelt indikatsiooni, millises osas on inimese olukord kõige kriitilisem. FOOR aitab inimesel endal paremini mõista oma probleeme ja sotsiaaltöötajal paremini planeerida teenuseid ning hiljem hinnata teenuste tulemuslikkust. Idee eestvedajad otsivad meeskonda sotsiaaltöö valdkonna spetsialiste ja haavatavate sihtgruppide esindajaid, et FOOR kohandada sobivaks ja kasutatavaks Võrumaa oludesse.

Vabatahtlike kaasamise mudel – Kogukonnakeskus Saagu Parem tuleb loometalgutele välja töötama vabatahtlike kaasamise mudelit. Organisatsiooni kasvades on kasvanud vajadus temaatikat efektiivsemalt hallata, et iga vabatahtlik saaks panustada soovitud mahus ning see jõuaks parimal moel just õige abivajajani. Otsitakse ideid vabatahtlike motiveerimiseks ja nutikaid lahendusi vabatahtlike “infopanga” loomiseks. Idee algatajad ootavad endaga liituma inimesi, keda kõnetab heategevus ja vabatahtlik töö või kellel on oskusi ja kogemust kasvava organisatsiooni töö korraldamisel ja juhtimisel.

Permaaiast kogukonna-aiaks – Vastseliina lähistel, Külaoru külas, Karusoo talus asub Lõuna-Eesti suurim permaaed. Tänaseks väljakutseks on kasvada terviklikuks kogukonnale avatud õppe- ja katseaiaks, kus luuakse ja arendatakse loovaid ning uusi lahendusi, inspireeritakse ja julgustatakse inimesi neid lahendusi oma aedades kasutama ning pakutakse võimalust kaasa lüüa erinevatel sihtgruppidel. Loometalgutel oodatakse endaga liituma permakultuurihuvilisi,  haridusvaldkonna inimesi, aktiivseid kogukonnaliikmeid ning erinevate sihtgruppide esindajaid, et planeeritavad tegevused viiksid tõelise kogukonna-aia tekkeni.

Hingehoitud Võrumaa – MTÜ Hingetugi missiooniks on olla toeks inimesele tema eluolukordades, lähtuvalt olukorra eripärast ning arvestades inimese tõekspidamisi. Loometalgute väljakutseks on idee vedajatel jõuda koostöös omavalitsuste ja hingehoiu valdkonna inimestega lähemale toimiva hingehoiuteenuse pakkumisele meie piirkonnas. Täna võib abivajaja leida hingeabi nii perearstilt, sotsiaaltöötajalt, vaimulikult kui psühholoogilt, kuid neil kohtumisel on see pigem kõrvalhüve kui teadlik kohtumise eesmärk. Väljaõppinud hingehoidjad katavad valdkonda laiemalt ja süsteemsemalt, pakkudes lisaks personaalsele hingehoiule ka eneseabigruppide läbiviimist (leinagrupp, alkoholisõltlaste lähedaste tugigrupp, enesetapumõtetega inimeste toetusgrupp jne). Loometalgutel oodatakse endaga liituma eelkõige omavalitsuste sotsiaalvaldkonna inimesi ning aktiivseid kodanikke, keda kõnetab hingehoiu valdkond.  

Kogukonna päikeseelektrijaam – Juba täna on tehnoloogia arenenud nii kaugele, et igaühel meist on võimalus toota ise elektrit. Täiesti reaalne on võtta ise aktiivne roll energiaturul ning osaleda selles terve kogukonnaga. Idee vedajad Tartu Regiooni Energiaagentuurist näevad tulevikku kogukonna päikeseelektrijaamades, mis on rajatud ühise raha eest, paigaldatud avalikele hoonetele ning toodavad tulu kogukonnale. Loometalgutel tegeletakse ühe sellise energiaühistu algatamise ja opereerimise tegevuskavaga. Meeskonda oodatakse liituma inimesi avalikust sektorist ning aktiivseid kogukonnaliikmeid.

Sotsiaalteenuste korraldamise tõhustamine sotsiaaltranspordi teenuse näitel Täna eksisteerib e-Eesti valdavalt riiklikul tasemel ja erasektoris. Kohaliku omavalitsuse teenuste korralduses on endiselt palju ajamahukat ‘käsitööd’. Loometalgute väljakutseks on tehnoloogia abil lihtsustada ja kiirendada kodaniku ja omavalitsuse ametniku jaoks teenuse korraldamise bürokraatiat ja andmete kogumist sotsiaaltranspordi teenuse näitel. Kaalutavaks lahenduseks on tööriist, mis võimaldaks digitaliseerida sotsiaaltranspordi teenuse korraldamist. Idee vedajad ootavad endaga liituma nii ametnikke kui kogukonnaliikmeid, et sündiv tulemus oleks toimiv ning mugav kõigile osapooltele.

Perearstide võrgustumise mudel – Kõigil on värskelt meeles aasta lõpus lahvatanud probleem, et Meremäe piirkond jäi ilma perearstita. Perearstid, omavalitsus ja riiklike ametite esindajad tulevad looma uut perearstide võrgustumise mudelit, mis võimaldaks paremini korraldada arstide ja õdede (puhkuste) asendamisi, parandaks koostööd osapoolte vahel ning võimaldaks ühiselt katta perearsti teenusega ka selliseid piirkondi, kus oma perearst puudub.

Loomro Tallinna Ülikooli välistudengid tegelesid küsimusega kuidas aidata eriliste vajadustega inimeste loomingul jõuda rõivadisaini osaks?

Mentorid

Indrek Maripuu
Indrek MaripuuLoovusait
Ärimudelid
Eha Paas
Eha PaasEesti Külaliikumine Kodukant
Kogukonnad ja vabatahtlike kaasamine
Gerda Mihhailova
Gerda MihhailovaTÜ Pärnu Kolledž
Teenusedisain
Siim Pütsepp
Siim Pütsepp2500 B.C
Brändid ja turundus
Helen Avarlaid
Helen AvarlaidSotsiaalkindlustusameti äriteenuste juht
Avalike teenuste arendus
Roman Kaljuorg
Roman KaljuorgTartu Ülikool
IT
Kadri Kõiv
Kadri KõivDevlopDesign®
Meeskonnatöö
Eveli Kuklane
Eveli KuklaneRahandusministeerium
Riigihaldus (ja kommunikatsioon)

Videoülevaated

Neljapäev, 4. aprill

 

Reede, 5. aprill

 

Laupäev, 6. aprill

 

Lahenduste esitlused

FB otseülekanne: https://www.facebook.com/vunkimano/videos/1046516462207298

 

Auhinnatseremoonia

FB otseülekanne: https://www.facebook.com/vunkimano/videos/2269388659940765

Heli alates 3.50

Fotogalerii

Partnerid

CoSIE

Toetajad

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

Kodulehe sisu eest vastutavad täiel määral selle autorid. Euroopa Liit ega korraldusasutus ei vastuta lehel esitatud teabe mistahes moel kasutamise eest.

Homne Võrumaa